Vilkår for TAXAkonto, TAXAkort og/eller TAXAboner

Levering og anvendelse

a. TAXA 4×35’ s (herefter kaldet TAXA) TAXAkonto, TAXAkort og/eller TAXAbon kan anvendes til betaling for erhvervsmæssig taxikørsel i alle vore vogne. TAXAkort og/eller TAXAbon kan ligeledes benyttes hos de fleste andre taxiselskaber i Danmark.

b. TAXA opretter en TAXAkonto i kundens navn. Ved kundens brug af TAXAkonto debiteres turbeløbet kontoen.

c. TAXA udsteder TAXAkort og/eller TAXAbon og opretter i forbindelse hermed en konto i kundens navn.

d. Ved brug af TAXAkort skal kunden afgive underskrift på en udprintet taxikvittering, der giver oplysning om dato, klokkeslæt, vognnummer, distance og beløb. Ved brug af TAXAbonerne skal kunden udfylde TAXAbonens felter med de angivne oplysninger. Kunden bør sikre sig, at oplysningerne på kvitteringen er korrekte.

e. Der kan udstedes flere TAXAkort og/eller TAXAbon til hver kunde på samme konto.

f. Kunden kan bemyndige andre til at anvende TAXAkortet.

g. TAXA kan bestemme, at TAXAkort og/eller TAXAboner kun skal være gyldigt i en bestemt periode, og at udstedte TAXAkort skal ombyttes. Udløbne TAXAkort og/eller TAXAboner kan ikke anvendes efter denne dato.

Opbevaring og ophør

a. Kunden skal opbevare TAXAkonto, TAXAkortet og/eller TAXAboner forsvarligt.

b. Såfremt TAXAkonto, TAXAkort og/eller TAXAboner mistes, eller kunden får mistanke om misbrug, skal TAXA hurtigst muligt kontaktes på telefon 35 30 91 62 i kontortiden (ellers 35 35 35 35). Ved alle henvendelser til TAXA skal kunden oplyse navn og adresse og så vidt muligt tillige TAXAkort- og kontonummer.

c. Kunden er ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af TAXAkonto, -kort og/eller boner. Når TAXA er underrettet om, at TAXAkortet og/eller TAXAboner er bortkommet eller formentlig besiddes af en uberettiget, er TAXA forpligtet til uden unødigt ophold at sørge for spærring af TAXAkortet og/eller TAXAboner.

d. Såfremt TAXAkonto, TAXAkortet og/eller TAXAbon ønskes ophørt, skal dette meddeles TAXA. TAXA vil sørge for opgørelse og lukning af TAXAkonto, mens det er kundens ansvar at destruere samtlige udstedte TAXAboner og TAXAkort.

e. Såfremt vilkårene for anvendelse af TAXAkonto, -kort og/eller -bon overtrædes, er TAXA berettiget til straks og uden yderligere varsel at spærre for TAXAkonto og tilhørende betalingsmidler og forlange TAXAkort og/eller ubrugte TAXAboner afleveret.

Priser og gebyrer

a. Gældende priser og gebyrer:

b. Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusiv moms.

c. Der faktureres ugentligt med en betalingsfrist på 8 dage netto.

Kreditværdighedsvurdering

a. Ved bestilling af TAXAkonto, -kort og/eller -bon skal udover navn og adresse oplyses CVR-nummer (CPR nummer iht. privat brug). TAXA afgør alene, hvorvidt TAXAkonto oprettes til ansøgeren, og TAXA er berettiget til at tjekke ansøgerens oplysninger i Købmandsstandens Oplysningsbureau/Ribers Kreditinformation.

Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v.

a. Ved brug af TAXAkortet noteres TAXAkortet og/eller TAXAbons nummer, det samlede kørselsbeløb, dato for brugen af TAXAkortet og nummeret på den taxi, hvori TAXAkortet har været benyttet. Ved brug af TAXAkort i andre taxiselskabers vogne kan oplysningerne være begrænsede. Samtlige oplysninger videresendes elektronisk fra vognen til TAXA. Oplysningerne anvendes ved bogføringen, i kontoudtog og ved eventuel senere fejlretning. Oplysninger videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for retssager om krav, stiftet ved brug af TAXAkortet og/eller TAXAbon. Oplysningerne opbevares af TAXA i 5 år.

b. Såfremt TAXA som følge af misbrug af TAXAkortet og/eller TAXAbon eller som følge af manglende betaling ser sig nødsaget til at tilbagekalde TAXAkort og/eller TAXAbon og ophæve kontoen, er TAXA berettiget til at overgive eventuelle restkrav til retslig inkasso og til at lade registrering herom ske i Ribers Kreditinformation. TAXA fører liste over spærrede TAXAkort.

TAXA 4×35 forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Disse vilkår er gældende pr. marts 2014.